Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

I/ Thánh Bản mệnh:

Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ – Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và của Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo nói riêng . Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm; hoặc thờ cúng; học tập; đồng thời nhiếp hoá thân mình vào vị Thánh đó; họ sẽ là đối tượng thờ cúng suốt đời. Một khi đã truy tầm và lựa chọn thì không nên thay đổi vị Thánh đó.

Lưu ý rằng: Không có Thánh Bản mệnh là Đức Quốc Mẫu Tối Cao; các Thánh đế hay các Thánh Mẫu. Vì Đức Quốc Mẫu ở ngôi Vô thượng; Người là đích đến chứ không phải là Thánh dẫn dắt; Thánh đế (4 vị được trình bày ở sau) thường trực cai quản Vũ trụ một cách tổng quan nên không dẫn dắt; Thánh Mẫu (4 vị được trình bày sau) là hiện thân của Quốc Mẫu – Ngôi Vô thượng.

Người nào mà tu hành và chiêm nghiệm theo các vị Thánh bản mệnh; căn mạng; căn số đó sẽ mau chóng thành tựu; phúc quả; tăng trí tuệ; mạnh khoẻ sống lâu; thành công sự nghiệp; tiêu trừ oan trái; đau khổ; bệnh tật; tai nạn hay nghiệp chướng. Hãy nhớ là tu nhận theo vị Thánh bản mệnh nào cũng đều có công đức và thành công đặc thù khác nhau; nhưng tựu chung là an lạc và hạnh phúc; trí tuệ khai thông; thân thể kiện khương.

II/ Ba điều căn bản trong đời sống tu đạo:

1. Quan thầy: (hay còn gọi là Đồng Thầy)

Thầy là căn bản của mọi sự truyền thụ; những kiến thức tu hành; những phương pháp hành trì đều dựa trên Quan thầy – Đồng thầy làm cơ sở. Bằng năng lực tâm linh của mình; sự gia hộ về Thánh phép của Quan thầy với người tu đạo đó chính là điều kiện cơ bản trong tu hành Thánh đạo.

2. Thánh Bản mệnh:

Là căn bản của các thành công. Tất cả mọi thành công; thành tựu trong đời sống lẫn tu đạo nếu không chiêm nghiệm theo Thánh Bản mệnh thì sẽ không bao giờ đạt được.

3. Thần Hộ mệnh:

Là người bảo vệ căn bản; thường là các nữ thần; thần hộ mệnh luôn luôn bên cạnh giúp đỡ bảo vệ người tu hành một cách thuận lợi.

Nguồn: daomautuphu

Được đóng lại.