Một số lưu ý khi hầu nhà Trần

Nhà Trần không phải là một phủ, sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo quan tước , hàng bậc như trong Tứ phủ ( Có Vua Mẫu , Các Quan , Chúa, Chầu , Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu )

Xem thêm: Tín ngưỡng thờ Đức Thánh trần

ducthanhtranxx

Tất cả nhà Trần, Lục Bộ thánh Ông đều được phong tước , ngự áo đỏ , riêng cô Đôi Đại Hoàng ngự áo vàng, cô Thái Bình ngự áo xanh . Đức Đại Vương tuyệt đối không lên đai thượng , không múa long đao, đi cờ kiếm từ vào hè trở đi, còn mùa xuân khai đền Ngài đi cờ hồng bằng khăn phủ diện. Đức Đại Vương không xuyên lình lấy dấu mặn. Người thủ nhang đồng đền có căn mới được hầu Ngài

Hiện nay có người nói là chỉ có sáu vị hầu mà thôi là Đức Đại Vương, Đức Ông Đệ Tam, Cô Đệ Nhất, Cô Đệ Nhị Đại Hoàng, Cô Cửa Suốt, Cậu Cửa Suốt . Điều này là không đúng và rất tác hại cho tục thờ nhà Trần . Nhiều người nghĩ rằng lục bộ là sáu giá, nhưng lục bộ ở đây là lục bộ Đức Thánh Ông, sáu tướng phù giúp Đức Đại Vương

Hầu nhà Trần riêng biệt , không tráng bóng như hầu Tam Tòa Thánh Mẫu . Hầu nhà Trần đều đi cờ kiếm gọi là cờ kiếm lệnh vua ban ” đánh đông dẹp bắc cho yên nước nhà ” . Chỉ có mình Đức Ông Phò Mã là Điện tiền tướng quân , tức tướng tiên phong. Ngài mới đi chấp kích hoặc đao

Ở Đền Kiếp Bạc sau khi hầu nhà Trần phải sang bên Nam Tào – Bắc Đẩu để hầu Tứ phủ, còn ở Bảo Lộc thì ra hầu ở ngoài

Nhà Trần không phải mở phủ, người có căn nhà Trần chỉ cần làm lễ đội lệnh nhà Trần là hầu được, trước nhất chỉ hầu Cô Đệ Nhị Đại hoàng mà thôi. Người đội lệnh nhà Trần trước khi mở phủ phải được đội lệnh tại điện thờ nhà Trân , hầu tráng bóng các vị sau đó mới xuống phủ hầu , đến khi hầu tạ là được hầu Vương Cô Đệ nhị Đại Hoàng , tguwf đó trở đi được hầu Đức Thánh Ông khác nhưng không được hầu Đức Đại Vương

Các quy định mà trở thành buôn bán như bây giờ ở các Đền Bảo Lộc , Kiếp Bạc là cấp sắc thanh đồng , người nào cũng đến xin sắc. Trước đây các vị nào muốn được thờ nhà Trần , muốn hầu nhà Trần thì phải mời pháp sư thảo sắc để vào trong 1000 vàng địa thiếc , Đạo trưởng hầu chư vị đức ông về lấy tay đạp nát 1000 vàng lấy sắc, pháp sư tuyên độc sau đó Ngài phê sắc, đặt tên đền điện , đóng dấu cất ấn

Nhà Trần không phải một phủ vì vậy Nhà Trần không ai phải trả mã cũng không ai nợ mã nhà Trần cả. Tất cả dâng lễ nhà Trần chỉ có hình thức cúng tiền vãng mã mà thôi . Có thể là chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc hoặc có thể là tiểu đàn, đại đàn , trung đàn . Người có căn nhà Trần mới đội lệnh nhà Trần, Người Đinh , Nhâm , Quý , Giáp người có căn Ngọc Hoàng cầm mệnh , ngũ vị tôn quan , lục bộ khâm sai. Người hầu nhà Trần đều lập điện tĩnh để thờ và chủ yếu là những vị kim chi đôi nước trừ tà trị bệnh cấp sắc làm dấu làm bùa

Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Được đóng lại.