10 điều thiện xuất phát từ tâm

Những điều thiện xuất phát từ tâm mà chúng ta nên thực hiện để tạo nghiệp tối cho bản thân và gia đình giúp cho bạn và người thân có được hạnh phúc hoàn hảo trong cuộc sống.

tam01. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại

02. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất nảo

03. Đối với chánh Pháp của Phật khởi lòng hộ trì, không tiết thân mạng

04. Với tất cả Pháp sanh lòng thắng nhẩn, không chấp trước

05. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưởng cúng dường

06. Tâm cầu chủng trí Phật, trong tất cả các thời không xao lảng

07. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng, cung kính, không khinh rẻ là thấp hèn

08. Không xai đấm thế luận, đối với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định

09. Tâm thanh tịnh tu các căn lành, không hề tạp nhiễm

10. Đối với các Đức Như Lai xả lìa các tướng, khởi lòng tùy niệm.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.